Чэмпіянат Адзінай Лігі ВТБ прыпынены да 10 красавікаАдзіная Ліга ВТБ прыняла рашэнне прыпыніць чэмпіянат у звязку з рэкамендацыямі Міністэрства спорту і з улікам эпідэміялагічнага становішча.

У выпадку, калі пасля 10 красавіка абмежавальныя меры будуць зменшаны ці зняты, Адзіная Ліга ВТБ будзе гатова да правядзення астатняй часткі рэгулярнага сезону і плэй-оф. Пра фармат і тэрміны правядзення Адзіная Ліга ВТБ паведаміць на сваіх афіцыйных інтэрнэт-рэсурсах.

У выпадку падаўжэння рэжыму «Падвышанай гатоўнасці»» у рэгіёнах Расіі і абмежаванняў на наведанне матчаў у сувязі эпідэміялагічным становішчам Адзіная Ліга ВТБ выступіць з дадатковым паведамленнем.

Сяргей Кушчанка, прэзідэнт Адзінай Лігі ВТБ:

— Сёння, 17 сакавіка, на супольнай нарадзе з РПЛ і КХЛ Адзіная Ліга ВТБ прыняла рашэнне прыпыніць чэмпіянат до 10 красавіка. У звязку з пандэміяй каранавіруса мы знаходзімся на штодзённай сувязі з клубамі і органамі ўлады.

Мы разумелі, што ва ўмовах распаўсюджвання каранавіруса, трэба прыняць складаны рашэнне. Галоўнае — не прычыніць шкоду здароўю ўдзельнікам і гледачам матчаў.

Спадзяемся, што ў хуткім часе будзе з'яўляцца пазітыўная інфармацыя і мы зможам аднавіць чэмпіянат. Спадзяемся на падтрымку заўзятараў і ўсіх аматараў баскетбола.

КрыніцаАдзінаяЛігаВТБпрыняларашэннепрыпыніцьчэмпіянату звязку зрэкамендацыяміМіністэрстваспорту, развязкамірэгіянальныхуладізулікамэпідэміялагічнагастановішча.

Увыпадку, каліпасля10красавікаабмежавальныямерыбудуцьзменшаныцізняты, АдзінаяЛігаВТБбудзегатовадаправядзенняастатняйчасткірэгулярнагасезонуіплэй-оф. ПрафарматітэрміныправядзенняАдзінаяЛігаВТБпаведаміцьнасваіхафіцыйныхінтэрнэт-рэсурсах.

Увыпадкупадаўжэннярэжыму «Падвышанайгатовасці» урэгіёнахРасіііабмежаванняўнанаведаннематчаўусувязіэпідэміялагічнымстановішчамАдзінаяЛігаВТБвыступіцьздадатковымпаведамленнем.

СяргейКушчанка, прэзідэнтАдзінайЛігіВТБ:

Сёння, 17сакавіка, насупольнайнарадзезРПЛіКХЛАдзінаяЛігаВТБпрыняларазвязакпрыпыніцьчэмпіянатдо10красавіка. У звязку зпандэміяйкаранавірусамызнаходзімсянаштодзённайсувязізклубамііорганаміўлады.
Мыразумелі, штоваўмовахраспаўсюджваннякаранавіруса, трэбапрыняцьскладанырашэнне. Галоўнаенепрычыніцьшкодуздароўюўдзельнікамігледачамматчаў.
Спадзяемся, штохуткім часамбудзез'яўляццапазітыўнаяінфармацыяімызможамаднавіцьчэмпіянат. Спадзяемсянападтрымкузаўзятараўіўсіхаматараўбаскетбола.